Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การศึกษาวิถีชีวิตชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในจังหวัดระนอง 

  ลือชัย วงษ์ทอง; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อที่จะทราบถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่การอพยพวิธีการติดต่อ การลักลอบเข้าเมืองของชาวพม่าที่หลบหนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประการที่สอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดฎหมายว่ามีการดำเนินการวิถีชิวิตอยู่ในสภาพอย่างไร ได้แก่ค่าจ้าง การใช้จ่าย การเก็บออม ประการที่สาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคม-วัฒนธรรม ของชาวพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่ามีการดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพอย่างไร การเก็บรวมรวบข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์โดยมีล่ามชาวพม่าที่พูดภาษาไทยได้เป็นผู้แปลใช้วิ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการนำนโยบายของผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวพม่าไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง 

  เจตน์ ธนวัฒน์; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

  การศึกษาเรื่องปัญหาการนำนโยบายของผู้หลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาระสำคัญของนโยบายและมาตรการปฏิบัติของรัฐบาลไทยที่มีต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายในภาพรวม ตั้งแต่ปี 2524-2539 และเพื่อศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานสัญชาติพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ไปปฏิบัติจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2539 ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิจัยเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งกา ...