Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลไกการถ่วงดุลอำนาจตามโครงสร้างของเทศบาล 4 แห่ง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

    ปรางศรี ทิพย์รักษา; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการถ่วงดุลอำนาจตามโครงสร้างของ เทศบาล และปัญหา อุปสรรคในการกำกับดูแลตรวจสอบของสมาชิกสภาเทศบาลเสียงข้างมากและ เสียงข้างน้อย ผลการศึกษา พบว่า การถ่วงดุลอำนาจตามโครงสร้างของเทศบาลระหว่างเทศบาลที่ฝ่าย บริหารมีเสียงข้างมากในสภาและฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อยในสภาโดยข้อเท็จจริงแล้วมีวิธีการ ปฎิบัติการที่เหมือนกัน และปัญหาที่พบในการตรวจสอบถ่วงดุลก็ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาที่พบ มากที่สุดคือ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมากเกินไปทำให้เกิดการผูกขาดทางการบริหาร เนื่องจาก สภาเป็นฝ่ายเดียวกับฝ่ายบริหารทั้งหมด ทำให้ฝ่ายบร ...