Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเกื้อหนุนบิดามารดาสูงอายุวัยปลายจากบุตรวัยผู้ใหญ่ 

    กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ ได้รับการเกื้อหนุนบิดามารดาจากบุตร วัยผู้ใหญ่ของบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย และศึกษาปัจจัขที่มีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือ เกื้อหนุน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก ซึ่งการเกื้อหนุนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ การเงิน การดูแลกิจวัตรประจำวันและการบริการของบิดามารดาสูงอายุวัยปลายที่ได้รับ จากบุตร วัยผู้ใหญ่ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจาก แผนงานวิจัยเรื่อง ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ไทย รอบที่ 1 ของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิดพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็น ข้อมูลตั้งต้น ...