Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทัศนคติของหญิงบริการต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์ : ศึกษากรณีสถานบริการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา 

    จักรกฤช กิจสนธิ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

    การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของหญิงบริการต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์ : ศึกษากรณีสถานบริการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ / 1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการใช้ถุงอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์ / 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ถุงยางอนามัยของหญิงบริการ / 3. เพื่อนำผลไปเป็นแนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในฐานะเครื่องมือขั้นสุดท้ายในการป้องกันเอดส์ / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หญิงบริการในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 135 คน ...