Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ช่วงโควิด-19 ทะเลได้พักฟื้น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

    อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา; กาญจนา ย่าแสน (กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ; สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2021)

    บทนำ -- ห้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว -- การท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 -- ขีดความสามารถในการรับรอง (Carrying Capacity) -- มาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง -- สรุปและข้อเสนอแนะ.