Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล กับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานบริษัทประกันภัย 

  ยศธนา ชูศรี; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร มนุษย์ การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของ พนักงานบริษัทประกันภัย โดยใช้แบบสอบถาม ( Quesionnaire) 4 ฉบับคือ 1) แบบสอบถาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรม 3) แบบสอบถาม การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และ 4)แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทประกันภัย 8 บริษัท ได้รับความร่วมมือตอบ แบบสอบถามจำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนผู้รับแบบสอบถามไปทั้งหมด 523 ...
 • Thumbnail

  การบริหารและพัฒนาขีดความสามารถของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

  กัญจนวลัย นนทแก้ว, 2520-; ปริญญ์ ปราชญานุพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านเว็บ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 

  ณัฐวร เจ้าสกุล; กัลยาณี คูณมี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับประเมนผลการปฏิบัติงานบุคลากรผ่านเว็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นในกระบวนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรกรณีศึกษาบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จํากัด (มหาชน) โดยนำมาใชใน ขั้นตอนการกรอกคะแนนลงในแบบฟอร์มการคำนวณผลคะแนนประเมินการอนุมัติผลคะแนน การประเมินและการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้งศึกษาความพงพอใจ ของผู้ใช้ในการใช้เว็บแอปพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้น โปรแกรมระบบต้นแบบสำหรับประเมินผลการปฏิบัตงานบุคลากรผ่านเว็บพัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช้ภาษาเจเอสพีเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อม ...
 • Thumbnail

  การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการทำงานของบุคคล ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน 

  กันยพัชร์ จินายง; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งการสังเคราะห์งานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการทำงานของบุคคล ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานซึ่งการ วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน ทางสังคมของหัวหน้ากับพฤติกรรมการทำงานของบุคคลว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และพบผลที่ เด่นชัดในตัวแปรปรับประเภทใดบ้าง และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากคน รอบข้างกับพฤติกรรมการทำงานของบุคคลว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และพบผลที่เด่นชัดในตัวแปร ปรับประเภทใด มีตัวแปรอิสระคือการส ...
 • Thumbnail

  บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน 

  พิรอร เหล่าดำรงกูล; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  เมื่อประชาคมอาเซียนคือยุคสมยแห่งการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บทบาทของนักบริหาร ทรัพยากรมนุษยแบบเดิมไม่สามารถเติมเต็มต่อความคาดหวังขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกต่อไป นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็น ประชาคมอาเซียน ซึ่งกรอบในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ แนวคิด HR-Champions โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยในฐานะ 1) หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 2) ผู้เชี่ยวชาญการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ 4) ที่พึ่งของพนักงานที่มีผลต่อการเตรียม ความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน ...