Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการทรัพยากรร่วม: ศึกษากรณีป่าชุมชนในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

    พัชรินทร์ โชคศิริ; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วม ศึกษากรณีป่าชุมชนในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom ในการบริหารจัดการป่าชุมชนที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ศึกษาถึงความสอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละโครงการป่าชุมชน และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลผ่านเอกสาร การสังเกตการณ์ ...