Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเลื่อนชั้นตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 

    ปรีชา ศรีวาลัย; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกนายทหารชั้นประทวนเพื่อเลือกเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อทราบว่าระบบการเลื่อนนายทหารประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพอากาศขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด และการที่นายทหารชั้นประทวนลาออกจากราชการเป็นจำนวนมากนั้นทำให้กองทัพอากาศขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างใด