Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารการศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนคติของครูประชาบาลจังหวัดนนทบุรี 

    พนัศ ศกุนตนาค; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

    เป็นการศึกษาถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และศึกษาถึงทัศนคติของครูที่มีต่อการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และการบริหารด้านวิชาการ เริ่มแรกผู้เขียนกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาประชาบาล และการจัดการศึกษาประชาบาลในปัจจุบัน กล่าวถึงสภาพท้องที่ การปกครอง สถิติเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี และการบริหารงานการศึกษาประชาบาลที่เป็นจริง โดยการสัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาประชาบาลโดยตรง ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงทัศนคติของครูประชาบาลโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นห้าตอน ...