Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การค้นคืนภาพเชิงเนื้อหาโดยใช้ 2-แกรมของรหัสเชิงคำของซุปเปอร์พิกเซลเพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา 

    ณฐวร ตันเจริญ; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การค้นคืนภาพด้วยเนื้อหา (Content Based Image Retrieval) นั้นจะต้องอาศัยการคำนวณหา ค่าความคล้ายระหว่างภาพสอบถาม (Query Image) และรูปภาพในฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกรูปภาพในฐานข้อมูลที่มีความคล้ายกับภาพสอบถามให้มากที่สุด งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีหาค่าความคล้ายของ รูปภาพแบบใหม่ที่คำนวณจาก 2-Gram หรือ Bigram ของรหัสเชิงคำ (Visual Word IDs) ของ ซุปเปอร์พิกเซล (Superpixel) เพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา วิธีการนี้จะเริ่มจากการแบ่งรูปภาพแต่ละ ภาพในฐานข้อมูลมาออกเป็นส่วนเล็กๆที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ที่เรียกว่า ซุปเปอร์พิกเซล หลังจาก นั้นทำการคำนวณหาเวกเตอร์เฉพาะ ...