Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

    พัชร หงสยาภรณ์; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา องค์กรควบคุมและ ดูแลการจัดสวัสดิการ หลักเกณฑ์และมาตรการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากฎหมายของนักกีฬาอาชีพเพื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย วิธีที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส ...