Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

    นลินี พานสายตา; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 2) เพื่อศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาที่มี ตอภาพลักษณ์ ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 3) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพบัณฑิต และ หลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยนีใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยตัวอยางใน การวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที่ 1 จํานวน 384 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ...