Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร 

  ธนานพ ลิ่มสุวรรณโรจน์; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินของของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Two – stage Stratified Sampling) แบ่งเป็นเพศชาย 144 คน และ เพศหญิง 265 คน สถิติเชิงพรรณาที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test One–way ANOVA และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนมากยังมี ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

  สุพรรณิการ์ มาศยคง; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของ โรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่กำลังศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จำนวน 470 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มสองขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

  สมเจตน์ สดเอี่ยม; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)