Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

    สุวิมล จีระทรงศรี; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะนิสัยในการเรียนของนักเรียนที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัยและศึกษาผลสัมฤทธ์ของการกวดวิชาที่มีต่อการสอบผ่านเข้าคณะ/สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 228 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นสองขั้น และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการเรียน การเรียนกวดวิชาและ ผลการสอบคัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละค่า ...