Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

    วิสุทธิ์ เหมหมัน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพด้านขนาด และ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยจํานวน 61 บริษัท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง ปีพ.ศ. 2551 โดยอาศัยตัวแปรทางกายภาพและตัวแปรทางการเงิน ผู้วิจัยได้นําระเบียบวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ด้านปัจจยการผลิต (Input Oriented) มาใช้ในการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency) การดำเนินงานของธุรกิจ ประกันวินาศภัย ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ด้วยตวแปรทางกายภาพ พบว่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของ ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉลี่ยเท่ากับ ...