Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นตามสิทธิ ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของโรงพยาบาลตำรวจ 

    จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ ประการแรก เพื่อค้นหาประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นตามสิทธิ ภายใต้การคุ้มครองของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของโรงพพยาบาลตำรวจ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยมอบอำนาจให้โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้จัดเก็บค่าเสียหายเบื้องต้นแทนตน ประการที่สอง เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปุรง และพัฒนาระบบการเรียกค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้การคุ้มครองของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น /ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตการศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ ศึกษาจากเอกสาร (Document) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของระบบย่อย ...