Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การโอนนายทหารบกเป็นปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกัน : การศึกษาถึงความจำเป็นในการป้องกันประเทศ 

    วิสูตร เกิดเกรียงบุญ; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    การที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์ตามชายแดนนั้น ก่อให้เกิดปัญหาแก่การบริหารงานของนายอำเภอและข้าราชการอำเภอ กล่าวคือต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลดีได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับข้าราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย และรับผิดชอบในกิจการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ ตลอดจนกิจการป้องกันฝ่ายพลเรือนโดยตรง งานส่วนใหญ่ของปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันเป็นการบังคับบัญชาควบคุมและอำนวยการใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...