Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

  อภิเชษฐ์ ทับเมือง; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรม ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาแนวทางต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว การศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 ราย วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้ตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ควบคู่กับบริบททางสังคม ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลกระทบทางสังคม (1) ผลกระทบด้านโครงสร้างประชากร (2) การจัดการด้านชุมชนและสถาบัน (3) ความขัดแย้งระหว่างระหว่างคนท้องถิ่นและคนเข้ามาใหม่ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวกรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 

  อาภาภรณ์ หาโส๊ะ; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 3) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ในการศึกษาตามวัต ...