Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การตรวจราชการในระดับกระทรวงของระบบบริหารราชการไทย 

  บุญสิน ซุ่นสั้น; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการตรวจราชการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะการตรวจราชการที่ดี เสนอวิวัฒนาการการตรวจราชการของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 สมัย สมัยสุโขทัย ศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งรัตนโกสินทร์ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัย พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2501 และสมัยของคณะปฏิวัติจาก พ.ศ.2501 ถึงปัจจุบัน แล้วสรุปว่าทุกสมัย หากหัวหน้าหน่วยราชการไปตรวจราชการด้วยตนเองแล้ว จะได้ผลดีกว่ามอบหมายให้ผู้แทนไป ผู้เขียนยังได้นำเอาระบบการตรวจราชการมาเสนอ กล่าวถึงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ...
 • Thumbnail

  การตรวจราชการในหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

  จำนงค์ บุญชู; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องที่ การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ นับว่าเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตประจำวันของชาวไทยทั่วประเทศ ฉะนั้น จึงจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งการให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้รับการตรวจด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยขึ้น