Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการใช้สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าสำหรับโรงแรม 3 ดาว กรณีศึกษากรุงเทพมานคร 

    วิรตี สุขสำราญ; สุวารี นามวงค์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    งานวิจัยครั้งนี้มีคําถามวิจัย คือ “แนวทางการใช้สมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานบริการส่วน หน้าสําหรับโรงแรม 3 ดาว ควรเป็นอย่างไร กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อให้บรรลุคําถามดังกล่าว จึงตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีอํานาจในการ คัดเลือกพนักงานบริการสํวนหน้าเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่สําคัญต่อการ ปฏิบัติงานในแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม 3 ดาว 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีอํานาจในการ คัดเลือกพนักงานบริการส่วนหน้าเกี่ยวกับสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) ที่ สําคัญต่อ ...