Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเซียลในการพยากรณ์ 

    นพดล เล็กสวัสดิ์; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

    เทคนิคการพยากรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันวิธีหนึ่งคือ การทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential smoothing for forecasting) ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลที่มีจำนวนน้อย เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ได้กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ของเทคนิคการพยากรณ์แบบการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล ได้แก่ การหาลำดับ การหาค่าเริ่มต้น และพารามิเตอร์ของการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล โดยกล่าวถึงการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล 2 วิธี คือ วิธีของ ...