Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่ครอบครัวเข้มแข็ง 

    นราวาดี อินทวงษ์; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการองค์การของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ 2) สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ และ 3) ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน 15 คน คือ บุคลากรในสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่การดำเนินงานของสถา ...