Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ​ภาพตัวแทนและการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการ​ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

    ณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปริมาณของเนื้อหาในด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากร ต่อการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ และทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายสดบนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน โดยระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ ...