Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลวิธีการนำเสนอประเด็นเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกาในภาพยนตร์ฮอลลีวูด : การวิเคราะห์ตัวบท 

    รัชชา เชาวน์ศิริ; สาวิตรี คทวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    งานวิจัยชิ้น นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเหยียดเชื่อ ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันและเพื่อศึกษากระบวนการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์รวมถึงการสร้างภาพเหมารวมของตัวละครผิวดำและผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการเหยียดเชื่อ ชาติและบทบาทของสื่อภาพยนตร์ต่อความสัมพันธ์ทางเชื่อ ชาติและชาติพันธุ์ร่วมกับแนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ รวมถึงทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์ในการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และเก็บข้อมูลจากภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างทั้ง ...