Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Les miserables 

    ภัทริยา วิริยะศิริวัฒนะ; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ เรื่อง Les Misérables (2012) 2) เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบริบททางสังคมของภาพยนตร์กับการสร้างตัวละคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพในแบบการวิเคราะห์จากตัวบท (Textual Analysis) โดย ใช้รูปแบบกระบวนการ Interpretive Analysis ในของการตีความหมายด้วยตนเอง ผลการวิจัยในคร้ังนี้พบว่ารูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตร์เรื่อง Les Misérables มีเรื่องราว ที่ผสมผสานเรื่องราวของความรักคุณค่าของความดีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษยกับ มนุษย์ ด้วยกัน ผ่านการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน ...