Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงจากป้ายโฆษณา 

    ชาคริต อิ่มเจริญกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    วิทยานิพนธ์เล่มนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทาง แสงจากป้ายโฆษณาในประเทศไทย รวมถึงศึกษาที่มาของสภาพปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลภาวะทางแสงสว่างจากป้ายโฆษณาของต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน และ ประเทศสโลวาเนีย โดยนำมาตรการทางกฎหมายของทั้งสามประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อ แก้ไขปรับปรุงให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ