Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สถานะทางกฎหมายและมาตรการควบคุมเพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชา/กัญชงของประเทศไทย 

    ชลิดา อุปัญญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายของ ประเทศไทยและของต่างประเทศในการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา/กัญชง และสถานะทางกฎหมาย ของกัญชา/กัญชงเพื่อเป็นช่องทางให้ใช้ประโยชน์จากกัญชา/กัญชงโดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ วิเคราะห์เพื่อสร้างต้นแบบที่เหมาะสมกับสังคมไทย ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้ สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา/กัญชงของประเทศไทย