Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การนำนโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตำบล จังหวัดสมุทรสาคร 

    พรรณสุภา โพธิ์ย้อย; ณัฐกริช เปาอินทร์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยเรื่องการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติกรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสําเร็จของการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จดังกล่าว เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนํา นโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบล จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 217 ชุด และวิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 10คน