Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น:กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  อรวรรณ สว่างอารมณ์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส, เจเนอเรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย, และ เจเนอเรชั่นแซด ในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ใช้วิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงการสังเกตการณ์ร่วมด้วย ...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

  นาทศิริ กาญจนบูรณ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานเอกชน สาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จึงน่าจะได้ศึกษาดูว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ และการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นจะมีผลต่อความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานอย่างไร.