Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บทบาทของศึกษานิเทศก์ในทัศนะของครูที่ได้รับการนิเทศ 

    ศักดิ์สุบรรณ ลังกาพินธุ์; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งโดยฝ่ายหนึ่งเป็นตัวการที่จะเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการทำงาน ฝ่ายที่มีหน้าที่เข้าไปเป็นตัวการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือศึกษานิเทศก์ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องนี้เพื่อพิจารณาพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วยเหลือครู ทั้งนี้เพื่อทราบว่า ศึกษานิเทศก์ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของครูในเรื่องการสอนได้ดีเพียงไร นอกจากนี้ การศึกษายังมุ่งเพื่อตอบปัญหาว่ามีวิธีใดบ้างที่จะมีประสิทธิภาพกว่า หรือที่จะสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิ ...