Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin 

    อังศุธร ศรีกาญจนสอน; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin โดยอาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin จำนวน 389 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-step Cluster Analysis) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ลงทุนไทยที่ลงทุนใน Bitcoin ทั้งชายและหญิง มากกว่าร้อยละ 70 มีวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนเพื่อเก็งกำไรและเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ มีนักลงทุนไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ลงทุนโด ...