Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สภาพการทำงานของสตรีและเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

    นภาพร โกศัลวัฒน์; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

    ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้า มุ่งศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานสตรีและเด็ก ลักษณะทั่วไปของการใช้แรงงานสตรีและเด็ก ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ค่าล่วงเวลา การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษที่ได้รับ ทั้งนี้เพื่อแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้แรงงานสตรีและเด็ สภาพการทำงานของสตรีและเด็ก ลักษณะการจ้างของนายจ้าง กฎหมายแรงงานว่าได้ให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีและเด็กมากน้อยเพียงใด แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้แรงงานและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เมื่อได้ศึกษาข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองแรงงานสตรีและ ...