Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สตรีชนบทกับการเข้ารับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรี 

    วาณี ทัพพะปุรณะ; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบัน และการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีของหน่วยงานของรัฐ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมสตรีชนบทในหมู่บ้านที่เลือกศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของสตรีชนบท.