Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร 

    นิศากร วินิจฉัยภาค; จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1987)

    การศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สำคัญบางประการที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 2) เพื่อเปรียบเทียบความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในสหกรณ์การเกษตรที่มีระดับขีดความสามารถต่างกัน คือ สหกรณ์ระดับ 1 และระดับ 3 และ 4) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร.