Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีของสหภาพแรงงานเอกชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 

    นาทศิริ กาญจนบูรณ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

    นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวความคิดประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศไทย การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพแรงงานเอกชน สาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จึงน่าจะได้ศึกษาดูว่าผู้นำสหภาพแรงงานเอกชนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ และการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนั้นจะมีผลต่อความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานอย่างไร.