Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การควบคุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงอากรมหรสพ : ศึกษาวิเคราะห์จากมาตรการในการดำเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ 

    วิบูลย์ ภักดีมงคล; ศรีปริญญา รามโกมุท, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    ศึกษาวิวัฒนาการของอากรมหรสพในประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นเหตุผลและความมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นตอน เน้นเหตุผลหลักเกณฑ์การควบคุมจัดเก็บของยุคปัจจุบัน โดยศึกษาว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งสำนักงาน ก.ต.ภ. นั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือการจัดเก็บ ศึกษาเฉพาะเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในหมวดอากรมหรสพ ชี้ให้เห็นความยุ่งยากในการจัดเก็บ ผลของการดำเนินงานของรัฐ ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ต่อจากนั้นผู้เขียนได้ศึกษาถึงการจัดรูปองค์การเพื่อการบริหารการควบคุมจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ...