Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานเยาวชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ 

    สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    ศึกษาปัญหาและสภาพทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงานเยาวชนในประเทศไทย พิจารณาถึงนโยบายทั่ว ๆ ไปของรัฐ ต่อปัญหาเยาวชน ศึกษาลักษณะและขอบเขตของงานเยาวชนของประเทศที่ดำเนินการในด้านแก้ไข ป้องกัน ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์ และด้านการประสานงานหรืออำนวยบริการต่อหน่วยงานเยาวชนด้วยกันเอง แล้วศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานและบทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และบทบาทในการบริหารงานเยาวชนและการประสานงาน เป็นการศึกษาถึงการบริหารงานของ สยช. ว่าช่วยส่งเสริมงานเยาวชนของชาติ และมีผลต่อการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างไร ต่อจากนั้นผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึง ...