Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  บทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  สมชาย วัฒนา; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ และการแก้ปัญหาเหล่านั้น จากการศึกษาบทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า ตามอำนาจหน้าที่แล้ว หัวหน้าส่วนแผนงานเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญมากผู้หนึ่ง คือ ในการวางแผนเร่งรัดพัฒนาชนบท หัวหน้าส่วนแผนงานมีบทบาทในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำโครงการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ จัดทำงบประมาณเหล่านี้เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าหัวหน้าส่วนแผนงานยังมิได้มีบทบาทดังกล่าวเท่าใดนัก ส่วนใหญ่แล้วทำหน้าที่ด้านการติดต่อ ...