Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

    โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

    การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...