Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    โสภาพร ศรนุวัตร; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งโลกยุคปัจจุบันมีการ พัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งแวดล้อมจึงนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเรื่อง ของการใช้น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ฉะนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการนำแนวคิด และทฤษฎีการจัดการทรัพยากรน้ำมาปรับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในด้านของกฎหมายจะเห็นได้ว่า มีกฎหมายรวมอยู่หล ...