Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

    เสาวภาคยิ์ ขำรักษา; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยตั้งเป็นสมมติฐานว่านักศึกษาที่มีค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองของนักศึกษากับตัวแปรเพศหลักสูตรการศึกษา การจูงใจของอาจารย์และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองให้กับนักศึกษา เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโนบายและวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมในก ...