Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

    สมสวัสดิ์ เตชพฤทธินันท์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องกฎ แห่งกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน กรุงเทพมหานคร จํานวน 675 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างสองขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ และใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation ...