Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยใช้สามทฤษฎีทางจิตสังคม ในนักศึกษาปริญญาตรี 

    อนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

    การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบในสามทฤษฎีทางจิตสังคม เพื่อศึกษาว่ากลุ่มตัวทำนายจากทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้-ทัศนคติ-พฤติกรรม (KAP) หรือกลุ่มตัวทำนายจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) หรือ ตัวทำนายจากกลุ่มจิตพลังจริยธรรม (Psycho Moral Strength: PMS) สามารถทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครอบครัว ในมหาวิทยาลัย และในที่สาธารณะได้มากน้อยเพียงใด และมีปริมาณการทำนายที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 672 คน ประกอบด้วย ...