Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบทลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 

    ชวลิต ปัญญาลักษณ์; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

    การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าบรรดาสื่อมวลชนที่พบในท้องถิ่นชนบทปัจจุบันมีบทบาทต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาว่าสื่อมวลชนแต่ละประเภทมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด มีลักษณะการเข้าถึงชนบทมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ระหว่างการมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบท และการมีลักษณะการเข้าถึงชาวชนบทอย่างไร โดยศึกษาสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์กลางแปลง และจากการศึกษาผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้