Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    บุศรา สาระเกษ; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาครึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และปัจจัยที่มีผลต่อความ ต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย รวมทั้ง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับปรุง ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และครอบคลุมตามความ ต้องการของผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ศึกษาโดยการสํารวจ (Survey) อาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 40 แห่ง ใช้ขนาดต้วอย่างทั้งสิ้น 390 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น ...