Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (SHE) ในโรงงานผลิตน้ำมันจากยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว 

    จันทิราพร ทั่งสุวรรณ; บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (SHE)ของโรงงานผลิตน้้ามันจากยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้วของสหกรณ์การเกษตรวานร นิวาส จังหวัดสกลนคร และมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน รวมทั้งลักษณะการท้างาน ของลูกจ้าง การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ต่อหน้า การสังเกตการณ์ใน ภาคสนาม และการอภิปรายกลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงงานให้ความส้าคัญกับกระบวนการผลิตมากกว่าการ จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของโรงงาน ยังไม่มีการกำหนด นโยบายการพัฒนา SHE รวมทั้งไม่มีกา ...