Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การหาค่าอุตมะของพารามิเตอร์ของฟังคชั่นการแจกแจงสำหรับข้อมูลที่กำหนดให้ 

    วิภาวรรณ รุ่งเรือง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

    วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงการกำหนดค่าอุตมะของพารามิเตอร์ในฟังค์ชั่นการแจกแจงมาตรฐานที่นำมาทดสอบกับข้อมูลที่กำหนดให้ โดยวิธีการค้นหาตัวแปรตัวเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ (Powell's Univariate Search without Derivative) ในกรณีที่การแจกแจงมาตรฐานมีพารามิเตอร์เพียงตัวเดียว ส่วนกรณีที่มีพารามิเตอร์หลายตัว วิธีการค้นหาค่าอุตมะของสถิติทดสอบจะใช้วิธีทางสังยุคของพาวเวลล์ (Powell's Conjugate Direction Method) ร่วมกับวิธีการค้นหาตัวแปรเดียวโดยไม่ใช้อนุพันธ์ของพาวเวลล์ ทั้งนี้เนื่องจากในการทดสอบข้อมูลที่มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงมาตรฐานนั้น ...