Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลภาษีเงินได้นิติบุคคล 

    ภิรมย์ สิงห์พริ้ง; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

    ความล่าช้าของการเก็บรวบรวมข้อมูลนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มูลเหตุแห่งปัญหาเกิดขึ้นภายในระบบการดำเนินงาน การศึกษานี้ได้หาหนทางแก้ไขปัญหาต่อจากแนวความคิดซึ่งได้ตกลงในการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กองนิติบุคคลและกองวิชาการ ซึ่งตกลงจะให้มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการโอนอำนาจหน้าที่และหลีกเลี่ยงการนำแบบแสดงรายการไปตรวจสอบก่อนที่จะกรอกรายละเอียดลงในแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งการดำเนินงานเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะอาจมีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาได้อีก เนื่องจากการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานนี้ยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอน ...