Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สภาพและปัญหาการวิจัยจากเอกสารราชการ 

    เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    เอกสารของทางราชการเป็นที่มาสำคัญยิ่งของข้อมูลในการวิจัย โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางราชการ แต่มีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารราชการได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะหน่วยราชการต่าง ๆ ยังมีระบบวิธีเก็บรักษาเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบ สถานที่เก็บรักษาแคบไม่ปลอดภัย เอกสารชำรุดสูญหายเสมอ นอกจากนั้นประเทศไทยยังขาดหอบรรณสารเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีค่าอย่างถาวร แม้จะมีกองจดหมายเหตุแห่งชาติก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่เพราะขาดคน ขาดเงิน และสถานที่คับแคบ ผู้เขียนเห็นว่าควรจะได้มีวิธีการจัดเก็บเอกสารโดยวิธีต่างกันแล้วแต่ชน ...