Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

    ศักดา เลิศพิพัฒน์วาณิชย์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

    ตั้งแต่แต่ดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิจัยได้มีการศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพของข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีรสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายยุคของข้อมูลแบบเดิมไปสู่ยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่ง หลากหลายประเภท และมีจำนวนมหาศาล การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การบริหารคุณภาพของข้อมูล ทำได้ยาก และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องใช้แรงงานและเวลาจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ส่งผลให้การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลมักจะถูกละเลย ...